Месец: м.г

Физибилити студија за Карпош 4

Студијата опфаќа географско и геодетско одредување на планскиот опфат, со историјат на планирањето и уредувањето на просторот. Студијата содржи податоци за природните и создадените вредности и чинители кои влијаат на развојот на територијата, инвентаризација и снимање на на градежната и комуналната инфраструктура, анализа за можности на просторниот развој.