Физибилити студија за Карпош 4

Физибилити студијата за Карпош 4 е изработена во декември 2015 година од стручни независни лица од областа на урбанизмот.

Студијата опфаќа географско и геодетско одредување на планскиот опфат, со историјат на планирањето и уредувањето на просторот. Студијата содржи податоци за природните и создадените вредности и чинители кои влијаат на развојот на територијата, инвентаризација и снимање на на градежната и комуналната инфраструктура, анализа за ожности на просторниот развој.
Содржи показатели за негативното влијание на предложениот ДУП за градска четврт 3 02 врз животната средина, со анализа на еколошки и социо – психолошки параметри.

Финансиска поддршка
Оваа публикација е овозможена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). За содржината на публикацијата е одговорен тимот на Архиконс Јован ДООЕЛ и не ги изразува ставовите на УСАИД ниту пак на Владата на Соединетите Американски Држави.

За да ја преземете студијата кликнете на следниот линк:

 

%d bloggers like this: