Ознака: студија

Средба со заменик министерот за Животна средина и просторно планирање

На 11.09.2017 година заедно со неколку граѓански иницијативи и невладини организации одржавме средба во просториите на Министерството за Животна средина и Просторно планирање со заменик министерот во ова министерство, г-дин. Јани Макрадули. 
На средбата беа побарани итни мерки за подобрување на состојбите со животната средина, а со нагласен акцент на почвата и воздухот во Република Македонија.

Физибилити студија за Карпош 4

fizibiliti-studija-karpos-4

Студијата опфаќа географско и геодетско одредување на планскиот опфат, со историјат на планирањето и уредувањето на просторот. Студијата содржи податоци за природните и создадените вредности и чинители кои влијаат на развојот на територијата, инвентаризација и снимање на на градежната и комуналната инфраструктура, анализа за ожности на просторниот развој.

Физибилити студија за Карпош 4

Студијата опфаќа географско и геодетско одредување на планскиот опфат, со историјат на планирањето и уредувањето на просторот. Студијата содржи податоци за природните и создадените вредности и чинители кои влијаат на развојот на територијата, инвентаризација и снимање на на градежната и комуналната инфраструктура, анализа за можности на просторниот развој.