Ознака: уставен

Јавен повик до градежните инвеститори во Општина Карпош

Следните фотографии се од едната поднесена иницијатива до Уставен суд за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за донесување на ДУП, општина Карпош. Причината е необјавување на Одлуката за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина и формуларот на веб страницата на општина Карпош, обврска предвидена со Законот за животна средина.